KONGRE KONULARI


1. Bitki Genetik Kaynakları ve Köy Çeşitleri


1. Bitki Genetik Kaynakları ve Köy Çeşitleri
Pre-Breeding Genetik Kaynakların Karakterizasyonu

Bilindiği gibi bitki genetik kaynakları, bitki ıslah programları için temel materyaldir. Bu kaynaklardan biri olan köy çeşitleri, uzun bir süre içinde yaşadığı yerel doğal çevreye uyum sağlamış çeşitli kültüre alınmış tarımsal bitki türleri olarak tanımlanmaktadır. Bu bitkiler günümüzde gelecek nesillerin kullanımı için değerli bir genetik kaynak haline gelmiştir.

Öte yandan, son birkaç yılda tanımlanan Pre-Breeding terimi, ıslah popülasyonlarında doğrudan kullanılamayan adapte edilmemiş materyallerden istenen özellikleri ve/veya genleri belirlemek ve bu özellikleri bir araya getirmek için tasarlanmış tüm faaliyetleri ifade eder, diğer taraftan bu kaynaklar çiftçiler için gelecekte yeni çeşitler üretmede daha fazla kullanabilmektedir. Yabani akrabalardan ve diğer ıslah edilmemiş materyallerde bulunan varyasyonu kullanmada Pre-Breeding gerekli bir ilk adımdır.


2. Klasik Bitki Islahı


2. Klasik Bitki Islahı
Klasik Bitki Islahı, elbette araştırılan türlerin doğal genetik sınırları içinde, bitki genomunu manipüle etmek için geleneksel araçlar kullanarak çeşitlerin/genotiplerin iyileştirilmesidir. Geleneksel Bitki Islahı, İhmal Edilen ve Yeni Bitkilerin Islahı, Yeni Kültür Bitkilerinin Geliştirilmesi, Anaç Islahı ve Mutasyon Islahını kapsamaktadır.

İhmal Edilen ve Yeni Kültür Bitkilerinin Islahı
Yeterince kullanılmayan, küçük, göz ardı veya ihmal edilen kültür bitkileri, yerli olmayan veya adapte edilmiş genotiplerden ziyade yerli bitki türlerine uygulanan ve genellikle onları yetiştiren insanların kültürünün ve diyetlerinin karmaşık bir parçasını oluşturan göstergelerdir.

Yeni Kültür Bitkilerinin Geliştirilmesi
Bu konu başlığı, tarımsal gelir ve karlılığı artırmak için yetiştirme sistemlerini çeşitlendirmeyi, azaltılmış gübre kullanımı yoluyla su kalitesini korumayı ve gıda ve yem kullanımları için protein açısından zengin tahılların üretimini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Anaç Islahı
Anaç malzemesinin ağaç boyutunu, üretkenliği, meyve kalitesini, haşere direncini, stres toleransını ve nihayetinde meyvelerde karlılığı etkilediğini biliyoruz. Ayrıca gençliği ve ağaç canlılığını azaltmakta ve bir meyve bahçesine çok daha fazla tekdüzelik ve tutarlılık kazandırmaktadır. Ayrıca, anaç seçimi çalışması, meyve üretiminin sürdürülebilir şekilde yoğunlaştırılması için güçlü bir araç sunmaktadır. Ayrıca, su eksikliğine ve yüksek tuzluluğa uyum, alkali topraklara tolerans ve patojenlere karşı duyarlılık (örneğin elmada ateş yanıklığı) uygun anaç seçiminden etkilenebilmektedir.

Mutasyon Islahı
Mutasyon, örn. bir bireyin genetik yapısındaki kalıtsal değişikliklerdir. Bu, ebeveynden yavruya yeni özelliklerin aktarılan sonuçlanmakta ve yeniden farklılaşma zorlanmaktadır. . Bazen "varyasyon ıslahı" olarak da adlandırılan mutasyon ıslahı, diğer çeşitlerle yetiştirilmek üzere arzu edilen özelliklere sahip mutantlar üretmek için tohumların kimyasallara veya radyasyona maruz bırakılması olarak da tanımlanabilir. Doğada, varyasyon esas olarak mutasyonların bir sonucu olarak ortaya çıkar ve onsuz bitki ıslahı imkânsız olurdu. Bu bağlamda, mutasyona dayalı ıslahta temel amaç, verimliliklerini veya kalitelerini artırmak için bir veya iki ana özelliği değiştirerek iyi adapte olmuş bitki çeşitlerini geliştirmek ve iyileştirmektir.


3. Bitki Islahında Moleküler Tekniklerin Kullanılması


3. Bitki Islahında Moleküler Tekniklerin Kullanılması
Bitki ıslahı; çiftçilerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun nitelikli çeşitlerin geliştirilmesinde üstün bitki fenotiplerinin oluşturulması, seleksiyonu ve tespit edilmesi için yöntemleri tanımlamaktadır. Bitki ıslahının birincil hedefleri olarak; Tarla ve Bahçe Bitkilerinde daha iyi verim, besin kalitesi ve ticari değeri olan diğer özellikler olarak belirlenmiştir. Moleküler teknikler ile ıslah, şu anda birçok kültür bitkisinde standart olarak kullanılmaktadır.

Bitki Islahı ve Biyoteknolojik Vasıtalar
Biyoteknoloji, en geniş anlamıyla, faydalı ürünler sağlamak için canlı organizmaların veya bileşenlerinin kullanımını ifade etmektedir. Aslında, tarımın kendisi orijinal biyolojik teknoloji olarak kabul edilebilir. Artan genetik bilgisiyle, bu yüzyılda bitki yetiştiricileri, daha yüksek verim ve kalite için kültür bitkilerinin geliştirilmesini hızlandırmıştır. Yeni rekombinant DNA teknikleri artık genlerin spesifik tanımlanmasına, izolasyonuna ve değiştirilmesine ve transgenik çeşitler üretmek için canlı organizmalara yeniden verilmesine izin vermektedir Bu yeni teknikler, gıda, lif ve diğer tarımsal ürünlerin üretimini geliştirmek için geleneksel yetiştirme yöntemlerini tamamlamakta ve genişletmektedir.


4. Çeşit Tescili ve Tohumculuk Sistemleri


4. Çeşit Tescili ve Tohumculuk Sistemleri
Çeşitlerin piyasaya sürülmesinin amacı, yeni gelişen çeşitleri, uygun olduğu bölgede genel ekim için halka tanıtmaktır. Çiftçilerin bir bölgede ekim için çeşitler seçmelerini sağlamaktadır.

Bitki genetik kaynakları, gıda güvenliğinin biyolojik temelidir ve doğrudan veya dolaylı olarak dünyadaki her insanın geçimini desteklemektedir Gıda ve tarım için bitki genetik kaynakları (PGRFA), geleneksel çeşitler ve modern çeşitler, mahsul yabani akrabaları ve diğer yabani bitki türlerinin tohum ve ekim materyali çeşitliliğinden oluşmaktadır. Bu kaynaklar gıda, evcil hayvanlar için yem, lif, giyim, barınak ve enerji olarak kullanılmaktadır. Tohum, tarımsal toplulukların geçim kaynaklarının en önemli unsurlarından biridir. Zaman içinde sürekli iyileştirme ve seçimden kaynaklanan bitki türlerinin ve çeşitlerinin genetik potansiyelinin deposudur.


5. Biyotik ve Abiyotik Streslere Dayanıklılık


5. Biyotik ve Abiyotik Streslere Dayanıklılık
Biyotik streslere karşı bitki genomunda bulunan dayanıklılık genleri yüzlerce sayı şeklinde kodlanmıştır. Biyotik stres, tuzluluk, güneş ışığı, sıcaklık, soğuk, sel ve kuraklık gibi cansız faktörlerin bitkilere yüklediği ve mahsul bitkileri üzerinde olumsuz etkisi olan abiyotik stresten tamamen farklıdır.

Hastalık ve Zararlılara Dayanıklılık Islahı
Dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi, son zamanlarda eski zamanlara göre daha fazla ilgi görmektedir. Son zamanlarda meydana gelen böcek yaralanmalarındaki artış, bitki çeşitlerinin daha geniş alanlarda daha yaygın olarak yetiştirilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Tarla Bitkilerinde böceklerin birçoğu iyi bilinmesine rağmen, kültürü bitkilerinin, sebzelerin, meyvelerin vb. artan ekimleri nedeniyle varlıkları artık hissedilmektedir. Bu, dirençli çeşitlerin geliştirilmesine daha fazla ilgi gösterilmesine yol açmıştır ve bu kültür bitkilerinde böcek kontrolünün en iyi yöntemidir. Bu tür çeşitler, aynı seviyedeki böcek popülasyonunda duyarlı çeşitlerden daha yüksek kaliteli verim verme kabiliyetine sahiptir.

İklim Değişikliği ve Bitki Islahı
İklim değişikliği, son birkaç on yılda giderek artan dikkate değer bir sorundur. Bitki ıslahı, yerel veya küresel olarak değişen hava koşullarına uyum sağlayabilen yeni genotipler geliştirmek için uygun bir araç olarak durmaktadır.


6. Teknolojik Kalite ve Fonksiyonel Gıdalar


6. Teknolojik Kalite ve Fonksiyonel Gıdalar
Fonksiyonel gıda, gıdanın içerdiği besinlerin sağladığının ötesinde bir sağlık yararı sağlayabilecek herhangi bir gıda veya gıda bileşeni olarak tanımlanmaktadır. Beslenme uzmanları bu alana girerken, bitki biyolojisinde zaten var olan bilgi zenginliğini geliştirmeleri gerekmektedir. Özellikle, bu kimyasal bileşiklerin insanlar için işlevselliğini test etmek için anlamlı deneyler planlamak için sekonder metabolit üretiminin evrimsel ve fizyolojik temelleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Fonksiyonel Gıdalar, sağlık sistemlerinin izlenmesi ve yönetiminde önemli hastalık tedavi edici ve önleyici ajanlardır. Dünya çapında fonksiyonel gıdaların geliştirilmesi ve yenilenmesi, sağlıklı gıdaların artan ticareti ve tüketicilerin maksimum sentetik farmasötikten uzak durmak için fonksiyonel gıdaların/içeriklerin sağlık yararlarına ilgi göstermesi nedeniyle yeni bir kavramsal görevdir.


7. Fenomiks, Uzaktan Algılama ve Omics Teknolojileri


7. Fenomiks, Uzaktan Algılama ve Omics Teknolojileri
Güvenilir, otomatik, çok işlevli ve yüksek verimli fenotipik teknolojiler, Bitki Islahı programlarında genetik kazanımın hızlı ilerlemesi için giderek daha önemli araçlar olarak kabul edilmektedir. Yüksek verimli fenotipleme teknolojilerindeki hızlı gelişmeyle birlikte, bu alandaki araştırmalar 'fenomik' adı verilen yeni bir döneme girmektedir.

Özellikle uzaktan algılama araçlarının uygulanması yoluyla yüksek verimli fenotipleme, bitki taramasına hızlı ve tahribatsız bir yaklaşım sunmaktadır. Uzaktan algılama teknolojilerindeki ve veri işlemedeki son gelişmeler, mahsulün iyileştirilmesi için önemli sonuçlarla birlikte hem tarlada hem de kontrollü yetiştirme koşullarında uygulamaları artırmıştır.

Toplu olarak "-omik" olarak bilinen genomik, proteomik ve transkriptomik gibi hesaplamalı ve yüksek verimli yöntemler, bitki biyolojisini on yıldan fazla bir süredir incelemek için kullanılmaktadır. Bu teknolojiler olgunlaştıkça, bitki ve kültür bitkileri uzmanları, kültür bitkilerini geliştirmek için bu yöntemleri kullanmaya başlamışlardır.


8. Doku Kültürü ve Dondurarak Muhafaza


8. Doku Kültürü ve Dondurarak Muhafaza
Doku kültürü, bir bitkiden alınan doku parçalarının, hayatta kalmaya ve işlev görmeye devam edebilecekleri yapay bir ortama aktarıldığı bir biyolojik araştırma yöntemidir. Kültüre alınmış doku tek bir hücreden, bir hücre popülasyonundan veya bir organın tamamından veya bir kısmından oluşabilmektedir.

Dondurarak Muhafaza, numuneleri çok düşük sıcaklıklara soğutarak organelleri, hücreleri, dokuları veya diğer biyolojik yapıları koruyan bir işlemdir. Canlı hücrelerin buz oluşumuna verdiği tepkiler teorik ilgi ve pratik açıdan önemlidir.

Bitki doku kültürlerini korumak için çeşitli yöntemler mevcuttur. Her yöntemin gerekli iş gücü, gerekli transferlerin sıklığı, ekipmanın mevcudiyeti, kontaminasyon potansiyeli, somaklonal varyasyon riski ve korunacak doku tipi ile ilgili avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.


9. Biyoinformatik ve Big Data Processing


9. Biyoinformatik ve Big Data Processing
DNA dizilimi günümüzde önemli bir konudur. Modern dizileme teknolojisi, bir kişinin birkaç gün içinde bireysel genomları okumasını sağlamaktadır. Modern biyoinformatikteki, yüksek performanslı sıralama platformlarının ortaya çıkmasıyla ilgili gelişmeler, yalnızca biyoloji ve ilgili bilimlerin yeteneklerinin genişlemesine katkıda bulunmakla kalmadı, aynı zamanda büyük veri olgusunu da doğurdu. Büyük verilerin depolanması, yönetimi, analizi ve görselleştirilmesi için yeni teknolojilerin ve yöntemlerin geliştirilmesi gerekliliği gereklidir. Modern biyoinformatik, yalnızca çok büyük hacimli heterojen veri sorunuyla değil, aynı zamanda çok çeşitli işleme ve sunum yöntemleri, çeşitli yazılım araçlarının ve veri biçimlerinin varlığı sorunuyla karşı karşıya kalmıştır.


10. Gelecekteki Değişimler için Yeni Islah Yöntemleri


10. Gelecekteki Değişimler için Yeni Islah Yöntemleri
Bitki ıslahı, bitkilerin insan ve diğer ihtiyaçlar için iyileştirilmesinde devam eden bir süreç olarak da bilinmektedir. Yakın ve gelecekte ortaya çıkacak değişimlerin, bu talepleri küresel veya yerel düzeyde karşılamak için yeni ıslah yöntemlerinin geliştirilmesine yol açacağı tahmin edilmektedir.


11. Fikri Mülkiyet Hakları


11. Fikri Mülkiyet Hakları
Bitki ıslahı uzun ve pahalı bir biyolojik bilimdir ancak bitki çeşitleri kolaylıkla üretilebilmektedir, bu nedenle yetiştiricilerin yatırımları geri kazanmak için korunmaya ihtiyacı vardır. Bitki ıslahı, geleneksel olarak, yeni bir bitki çeşidinin ıslahının yeni bir yenilik oluşturup oluşturmadığının doğrulanmasının yanı sıra kendine kendine çoğalabildiği için tanımlamadaki aksaklıkları içeren bir dizi teknik ve yasal faktör nedeniyle patent güvenliği için zorluklar sunmuştur. Bununla birlikte, neredeyse modern bitki ıslahının başlangıcından bu yana, yeni bitkilerinin doğasında bulunan yaratıcılığı ödüllendirmek için bazı araçlar oluşturmak için tartışmalar olmuştur. Böylece Fikri Mülkiyet Hakları (IPR'ler) sahneye çıkmıştır. IPR'ler geniş anlamda yaratıcı veya yaratıcı fikirler üzerinde kurulan yasal haklar olarak tanımlanabilir.

Fikri Mülkiyet Hakları (IPR'ler), endüstriyel, bilimsel, edebi veya sanatsal alanlardaki fikri faaliyetlerden kaynaklanan oluşumları ve/veya buluşları koruyan yasal haklardır. En yaygın fikri mülkiyet hakları, patentleri, telif haklarını, markaları ve ticari sırları içermektedir.